ทั่วโลก
นโยบายการบริการ
นโยบายบริการหลังการขายของ Pantum

1.ข้อบังคับทั่วไป:

ทุกผลิตภัณฑ์ของเครื่องพิมพ์ Pantum และผลิตภัณฑ์เสริมหรือผลิตภัณฑ์ประเภทย่อยที่ซื้อหรือให้ไปในช่องทางการขายปกติของ Pantum ในต่างประเทศ ที่มีปัญหาตามรายการที่ระบุในกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของผู้บริโภคนั้นทั้งหมดอยู่ในบริการ

 

2.พันธะสัญญา

พื้นฐานของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์ของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ในระดับประเทศ จะให้บริการหลังการขายที่มีคุณภาพและสามารถปรับเปลี่ยนการให้บริการที่เกี่ยวข้องได้ตามความต้องการของลูกค้า

หมายเหตุ: เป็นเพียงการผ่อนปรนของการปรับเปลี่ยนขอบเขตการให้บริการเท่านั้น

 

3. คำจำกัดความของบริการ:

3.1.ระยะเวลาการเปลี่ยน: อยู่ในช่วงรับประกัน ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตถูกกำหนดให้เป็นความผิดที่ไม่ได้เกิดจากฝีมือมนุษย์ อ้างอิงถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สามารถเปลี่ยนบริการได้ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ ของการขายสินค้าพร้อมใบสั่งซื้อที่ถูกต้อง เพื่อใช้แลกกับเครื่องใหม่

3.2.ระยะเวลาการรับประกัน: ระยะเวลาที่ผู้ผลิตสัญญาว่าจะให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาฟรีแก่ลูกค้าในกรณีที่เกิดความล้มเหลวเนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพ โดยปกติแล้วผลิตภัณฑ์จะอยู่ภายใต้การรับประกันเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ขาย (ขึ้นอยู่กับใบแจ้งหนี้)

 

4. การทดแทน:

(1) ภายในระยะเวลาการรับประกันของเครื่องพิมพ์ หากมีความล้มเหลวด้านประสิทธิภาพที่ระบุไว้ในคู่มือการบำรุงรักษา ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจะพิจารณาว่าเป็นความล้มเหลวที่ไม่ได้เกิดจากฝีมือมนุษย์ และภายใน 7 วันนับจากวันที่ขายผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ใหม่พร้อมใบรับรองการขายที่เกี่ยวข้อง

(2) หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเปลี่ยนทดแทน แต่ยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน ศูนย์ประสบการณ์ที่ได้รับอนุญาตจาก Pantum หรือสถานีบริการที่ได้รับอนุญาตจาก Pantum จะให้บริการบำรุงรักษาฟรีแก่ลูกค้า

 

5.การรับประกัน:

(1) ระหว่างระยะเวลารับประกันของเครื่องพิมพ์, ผู้ใช้งานสามารถนำรายการขั้นตอนการซ่อมแสดงในคู่มือการบำรุงรักษา พร้อมใช้ใบรับรองการขายที่เกี่ยวข้องไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการมอบหมายจาก Pantum หรือสถานีบริการที่ได้รับการมอบหมายจาก Pantum และจะได้รับการซ่อมแซมฟรีหลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความล้มเหลวที่ไม่เกิดจากมนุษย์

(2) หลังจากระยะเวลารับประกันหมดลง หลังจากลูกค้าชำระค่าซ่อมเครื่องพิมพ์แล้ว สำหรับสถานที่ที่ชำระเงิน ผู้ให้บริการจะออกใบรับรองการบำรุงรักษาซึ่งสามารถขยายระยะเวลารับประกันเพิ่มเติมอีก 30 วัน (กลายเป็นระยะเวลารับประกัน) ได้

 

6.รายการผลิตภัณฑ์บริการหลังการขายและระยะเวลารับประกัน:

ประเภท

PN

เวลารับประกัน 

เครื่องหลัก

เครื่องพิมพ์

หนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อ (รวมถึงวันที่ซื้อ)

 

ตลับหมึก

ระยะเวลารับประกันหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อ (รวมถึงวันที่ซื้อ) โดยการยืนยันการรับประกันจะอ้างอิงตามนโยบายของบริษัท

หมายเหตุ: ระยะเวลารับประกันที่ระบุในตารางนี้จะเป็นไปตามระยะเวลารับประกัน 1 ปี หากกฎหมายของประเทศที่มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์หลังการขาย กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศจะมีผลบังคับใช้

 

7.ใบรับรองการบริการหลังการขาย:

A) ในระยะเวลาของการบริการที่ถืออยู่ในอายุการใช้งาน, ผู้บริโภคสามารถใช้สิทธิในการซ่อมและการแทนที่ตามข้อบังคับเหล่านี้

B) หากไม่สามารถให้ใบรับรองการซื้อได้ จะใช้หมายเลขเครื่อง (SN) ในเครื่องแสดงวันที่การผลิต + 90 วันเป็นวันเริ่มต้นของอายุการให้บริการในการดำเนินการบำรุงรักษาฟรี

ระยะเวลาสิ้นสุดการให้บริการ: ระยะเวลาสิ้นสุดการให้บริการหมายถึงเวลาที่ลูกค้าส่งเครื่องไปยังศูนย์บริการและรับเครื่องคืนจากศูนย์บริการหลังการซ่อม ควรหักเวลาวันหยุดตามประกาศ

 

 8. ระยะเวลารับประกันคุณภาพ:

ในระยะเวลาอายุการให้บริการ หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของเครื่องพิมพ์ ช่างซ่อมจะทำการซ่อมแซมฟรี ช่างซ่อมจะรับรองว่าสินค้าเครื่องพิมพ์ที่ซ่อมแซมแล้วสามารถใช้งานได้อย่างปกติเกิน 30 วัน และในกรณีที่มีการทับซ้อนกับระยะเวลารับประกัน วันที่ยาวกว่าจะมีผลบังคับใช้

 

9. ระยะเวลารับประกันการแทนที่:

หลังจากการแทนที่ของระยะเวลาที่ถูกต้องของเครื่องพิมพ์จะถูกคำนวณใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่วันที่มีการแทนที่ ผู้ขายจะลงลายเซ็นในใบรับรองการซื้อคืนแสดงวันที่แทนที่

 

10. การบำรุงรักษาแบบเสียค่าใช้จ่าย:

ในกรณีต่อไปนี้ บริษัท Pantum และศูนย์บริการ จะไม่ให้บริการรับประกันฟรี กิจกรรมการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องจะต้องคิดค่าวัสดุและค่าบำรุงรักษาให้กับลูกค้าที่สิ้นสุดทางตามรายการดังต่อไปนี้:

(1) เกินระยะเวลาความถูกต้อง;

(2) ไม่มีใบรับรองการบริการหรือใบรับรองการซื้อที่ถูกต้อง ยกเว้นกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสินค้าของเครื่องพิมพ์อยู่ในระยะเวลาความถูกต้องของบริการ;

(3) ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ความเสียหายหรือความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งผิด การทำงานหรือการใช้งานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ได้ระบุโดยผลิตภัณฑ์

(4) ความเสียหายที่เกิดจากการสาธิต หรือการซ่อมแซมส่วนตัว; การซ่อมแซมและการปรับเปลี่ยนโดยสถานีซ่อมแซมและศูนย์บริการที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Pantum;

(5) ความเสียหายหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้หมึก Pantum ที่ไม่มีคุณสมบัติหรือไม่ใช่หมึกแท้หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกัน

(6) ความเสียหาย การไม่เข้ากันหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการใช้ในประเทศที่ไม่ได้ซื้อ

(7) การไหลเข้ามาของของเหลว ความชื้นหรือการขึ้นรา

(8) นอกเหนือจากส่วนหลักของอุปกรณ์ที่ระบุในกฎหมายและระเบียบ ส่วนเสริมและส่วนอื่น ๆ ของอุปกรณ์ที่เสีย;

(9) เนื่องจากความเสียหายที่เกิดจากภาวะสุดวิสัย;

หมายเหตุเพิ่มเติม: บางนโยบายการบริการเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการปรับปรุงนโยบายของบริษัท ในกรณีนี้ คำแนะนำล่าสุดของบริษัทจะมีผลบังคับใช้

 

11. หมายเหตุ:

1. เมื่อเครื่องพิมพ์มีความร้อน ควัน กลิ่น เสียงผิดปกติ หรือสถานการณ์อื่น ๆ โปรดตัดไฟทันทีและติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งข้อมูลทันที

2.อย่าวางสิ่งของอื่น ๆ บนเครื่องพิมพ์ ในกรณีที่เครื่องพิมพ์ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน ๆ โปรดถอดปลั๊กออกจากปลั๊กไฟ

3. ถอดปลั๊กจากปลั๊กไฟเมื่อมีฟ้าผ่าใกล้เคียง เพื่อป้องกันความเสียหาย หากยังคงเสียบเข้าไป มีโอกาสที่เครื่องจะเสียหายได้

 

เว็บไซต์นี้จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และเพื่อรักษาบริการที่ราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับผู้เยี่ยมชมแต่ละราย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่นโยบายคุกกี้ของเรา
เมื่อคลิกที่ปุ่ม 'x' แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเราในครั้งนี้